Company website

SAI TE Trading Co Ltd

SAI TE Trading Co Ltd

Contact details

Shun Yi - Hou Sha Yu Town Yuxiang Garden - 15-3-302
Beijing
101300
China

Tel: +86 136 8138 x4424
Fax: +86 10 64465783
Web:


Products and services